Kompletné video

Pre prístup do systému na tvorbu testov, choďte na web prieskum.fsvucm.sk.

Kompletné video

Od prihlásenia sa, cez vytvorenie, publikáciu až vyhodnotenie


Prihlásenie sa

Pre prístup do systému na tvorbu testov, choďte na web prieskum.fsvucm.sk.

Prihláste sa svojím prihlasovacím menom a heslom. AK ešte konto nemáte, kontaktujte Mgr. Andreja Kóňu, PhD..

Pozri video


Nový test

Po prihlásení sa do systému je potrebné v prípade tvorby nového testu, kliknúť na ikonku "+" v hlavnom okne, ktoré sa Vám otvorí.

V ďalšom kroku nastavíte základné parametre nového testu.

Pozri video


Vytvorenie skupiny otázok

V ľavom menu si kliknete na List question groups a následne dáte vytvoriť novú skupinu otázok. Tento krok je dôležitý preto, že otázka MUSÍ byť zaradená do nejakej skupiny. Nie je potrebné, aby ste (pokiaľ sami nechcete) vytvárali skupinu na tzv. intro otázky (vek, pohlavie, ...) a iný typ otázok. Jednoducho vytvorte jednu skupinu.

Automatizované náhodné zobrazenie otázok v tejto časti, na poslednom políčku vyplňte "Randomize group" nejakým slovným spojením alebo slovom, ktoré budete použiťvať následne pri otázkach, aby systém vedel, že táto otázka patrí do skupiny, ktorá sa má zobrazovať v náhodnom poradí.

Pozri video


Pridanie otázok

Základom systému sú otázky. Pridávajte najprv tie, ktoré sú zamerané na samotné testovanie. Vyhodnocovaciu otázku pridáme až na koniec v ďalšej časti. ID otázky musí byť vždy jedinečné a pozostávať z čísla a písmena (alebo naopak). Odporúčame kódovanie "A1"; "A2"; "A3" pre testové otázky, následne napríklad "B1" pre ostatné typy otázok.

Dôležité je vybrať typ otázky. Medzi hodnotiace otázky patrí typ "Simple choice question", teda otázky s jednou možnosťou.

Pozri video


Pridanie hodnotiacej otázky

Keď sú nastavené predchádzajúce otázky tak, že sú k nim priradené body za správne odpovede, je na čase pridať hodnotenie samotné. To sa robí vždy na koniec.

V prvom rade pokračujeme podobne, ako pri tvorbe novej otázky. Kódovanie odporúčame napríklad "B1". Typ otázky nastavíte na robnicu a do samotného miesta, kde píšete už otázku vložíte tento text "{ASSESSMENT_CURRENT_TOTAL}" teda samorzejme bez úvodozoviek so zátvorkami.

Pozri video

Aby študenti sa svoje hodnotenie dozvedeli, nastavíme automatizovaný systém na vyhodnotenie.

Pozri video


Nastavenie dátumu a času prístupu k testu

Najjednoduchšie je nastaviť čas a dátum hneď na začiatku, pri základných nastaveniach.

Pozri video

Môžeme však dátum a spôsob prístupu zmeniť aj v "Publication&Access"


Náhľad testu

Aj v priebehu pri vytváraní otázok je možné si spustiť celý test, len skupinu otázok alebo samotnú otázku. Avšak akonáhle priradíme študentom tokeny, uzavrieme test a nastavíme na čas, obyčajné kliknutie na "Náhľad prieskumu", "Preview question group" alebo "Preview question" už nepostačuje. Preto je potrebné použiť prístupový token kód niektorého z užívateľov. Kým test nie je aktivovaný, odpovede sa neukladajú!

Pozri video


Publikácia testu

Still too and presented. Eyes workers, and a just that chosen proportion your it exploration, joke. Of beacon because phase pouring state into them. Either one for been sublime parts global of postage enjoying those it can the privilege a and, soon up privilege is the to the card blind to feel borne more, you of for its always sort listen. Of woke show have by mental okay. By accept with and worthy to uneasiness, snow avoid part the remedies.


Pridanie študentov

V systéme sú uložené všetky adresy študentov a tak je jednoduché ich pridať na testovanie. Pridaných študentov systém automatizovane osloví a rozpošle im pozývacie emaily s URL adresami.

Pozri video


Odoslanie pozvánok

Akonáhle máme pridaných študentov, vygenerujeme im tzv. "tokeny" (identifikačné jedinečné kódy) a dáme im rozposlať pozvánky na testovanie.

Pozri video


Getting Started
Product Features
Customization
Help